Zmiana danych ewidencyjnych

Zmiana danych ewidencyjnych:
ADRESU PODMIOTU, NAZWISKA, NAZWY FIRMY


Miejsce składania dokumentów / odbiór dokumentów


bezpośrednio w siedzibie starostwa na stanowisku obsługi z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz udostępniania materiałów z PZGiK (I piętro, sala obsługi 132)

od poniedziałku do piątku e godzinach 7:30 do 14:30
tel.  89 521 05 49
tel.  89 523 28 07
tel.  89 521 05 48


korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Wydział Geodezji
Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn

poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą(ESP) w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP
Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:/281400/SkrytkaESP
Adres portalu: https://epuap.gov.pl

UWAGA: Sposób komunikacji z podmiotami publicznymi  został określony w  art. 63 KPA, w związku z powyższym należy złożyć wniosek w formie prawem przewidzianej, w przeciwnym wypadku sprawa zostanie pozostawiona bez rozpoznania. Nie realizujemy wniosków przesłanych za pośrednictwem poczty internetowej e-mail.


Karta informacyjna

Właściciel/współwłaściciel nieruchomości, zgłasza właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej. (art. 22 ust 2 Pgik);


Wymagane dokumenty

pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty  skarbowej

PODSTAWĄ ZMIANY ADRESU ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA JEST REJESTR PESEL

§  zawiadomienie o zmianie adresu właściciela/współwłaściciela

PODSTAWĄ ZMIANY ADRESU SIEDZIBY FIRMY JEST REJESTR REGON

§  zawiadomienie o zmianie adresu siedziby firmy

PODSTAWĄ ZMIANY NAZWY FIRMY jest :

§  odpis z KRS-u wydany przez sąd (bądź wydruk z hhtp://ems.ms.gov.pl posiadający moc dokumentu)

§  wniosek o zmianę nazwy firmy

PODSTAWĄ ZMIANY NAZWISKA WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA jest:

§  odpis aktu małżeństwa lub decyzja właściwego organu orzekająca o zmianie nazwiska

§  wniosek o zmianę nazwiska właściciela/współwłaściciela


Opłaty

opłata skarbowa w wysokości 17 zł. - za pełnomocnictwo (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).


Sposób zapłaty

Przelew za opłatę skarbową dokonaj na konto:
Urzędu Miasta Olsztyna nr: 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003  


Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni (art.35 § 2 k.p.a)


Tryb odwoławczy

Odmowa wprowadzenia zmiany do ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze decyzji.  Od decyzji o odmowie wprowadzenia zmiany do ewidencji gruntów i budynków stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.


Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod numerami telefonów:

tel. 89 521 05 49
tel. 89 523 28 07

Pliki do pobrania

*         Zawiadomienie o zmianie adresu właściciela/współwłaściciela

*         Zawiadomienie o zmianie adresu siedziby firmy

*         Wniosek o zmianę nazwy firmy

*         Wniosek o zmianę nazwiska właściciela/współwłaściciela

*         Wzór pełnomocnictwa


Podstawa prawna

1.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020, poz. 256).
2.  Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276)
3.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2019 poz. 393).
4.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019 poz. 1000).