Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów


Miejsce składania dokumentów / odbiór dokumentów


bezpośrednio w siedzibie starostwa na stanowisku obsługi z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz udostępniania materiałów z PZGiK (I piętro, sala obsługi 132)

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 14:30
tel.  89 521 05 49
tel.  89 521 05 48


korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Wydział Geodezji
Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn

poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą(ESP) w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP
Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:/281400/SkrytkaESP
Adres portalu: https://epuap.gov.pl

UWAGA: Sposób komunikacji z podmiotami publicznymi  został określony w  art. 63 KPA, w związku z powyższym należy złożyć wniosek w formie prawem przewidzianej, w przeciwnym wypadku sprawa zostanie pozostawiona bez rozpoznania. Nie realizujemy wniosków przesłanych za pośrednictwem poczty internetowej e-mail.


Karta informacyjna

 • Sposób i tryb przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów regulują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. 2012 poz. 1246)
 • Z urzędu Starosta przeprowadza klasyfikację:
  • na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane;
  • na gruntach zmeliorowanych - po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych;
  • na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym;
  • na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych - w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji;
  • po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego;
  • po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 • W pozostałych przypadkach, gleboznawczą klasyfikację gruntów Starosta przeprowadza na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków
 • Sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, analizę niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny oraz przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie dokonuje osoba upoważniona przez starostę – klasyfikator gruntów
 • Właściciel gruntów podlegających klasyfikacji, we wniosku o ustalenie klasyfikacji wskazuje klasyfikatora gruntów, który przeprowadzi czynności związane ze sporządzeniem projektu ustalenia klasyfikacji


Wymagane dokumenty

 • wniosek o ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
 • pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej
 • odpis z wykazu rozbieżności Uproszczonego Planu Urządzania Lasu – w przypadku zmiany użytku las (Ls) na użytek rolny
 • decyzja RDLP o wyłączeniu gruntów z produkcji leśnej – w przypadku zmiany użytku Ls (las) na grunty zabudowane (B, Bi, Bp)
 • pozwolenie wodnoprawne zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne oraz inwentaryzacja powykonawcza urządzeń hydrotechnicznych nadających się do chowu, hodowli i przetrzymywania ryb – w przypadku zmiany użytku na grunty pod stawami (Wsr)
 • decyzja z Wydziału Gospodarowania Środowiskiem o zakończeniu rekultywacji gruntów – w przypadku zmiany użytku kopalnego (K) na grunty rolne, leśne lub grunty pod wodami.


Opłaty

 • wydanie decyzji w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł
 • opłata skarbowa w wysokości 17 zł. - za pełnomocnictwo z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej


Sposób zapłaty

Przelew za opłatę skarbową dokonaj na konto:
Urzędu Miasta Olsztyna nr: 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003


Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni (art.217 § 2 k.p.a)


Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.


Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod numerami telefonów:

  89 523 28 29
  89 521 05 34

Pliki do pobrania


Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U 2012 poz. 1246)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020, poz. 256)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019 poz. 1000).