Załatw sprawę - wnioski i formularze

Jak i gdzie uzyskać wypis/wyrys z ewidencji gruntów, mapę ewidencyjną i zasadniczą oraz inne materiały pzgik.


➥  za pomocą e-usługi geoportal powiatu olsztyńskiego (jest to rekomendowana forma składania wniosków)
Wnioski złożone przez geoportal wpływają bezpośrednio na stanowisko obsługi i realizowane są na bieżąco. Zapewnia to najkrótszy termin realizacji. Jak zamawiać dokumenty, zawiera: Poradnik zamawiania dokumentów on-line


➥  bezpośrednio w siedzibie starostwa na stanowisku obsługi z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz udostępniania materiałów z PZGiK (I piętro, sala obsługi 132B) 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30
tel.  89 521 05 49
tel.  89 523 28 07


➥  korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Starostwo Powiatowe w Olsztynie,
Wydział Geodezji
Plac Bema 5,
10-516 Olsztyn➥  poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą(ESP) w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:/281400/SkrytkaESP
Adres portalu: https://epuap.gov.pl


UWAGA: Sposób komunikacji z podmiotami publicznymi  został określony w  art. 63 KPA, w związku z powyższym należy złożyć wniosek w formie przewidzianej prawem, w przeciwnym wypadku sprawa zostanie pozostawiona bez rozpoznania. Nie realizujemy wniosków przesłanych za pośrednictwem poczty internetowej e-mail.

UWAGA: Składając zamówienie za pomocą geoportalu prosimy, nie wybierać formy przekazania dokumentów na e-mail. Ze względu na przyjęte procedury dla przesyłanych danych, przygotowane pliki udostępniane są tylko za pośrednictwem systemu w którym wpłynął wniosek.


Płatności

Wnioski i pisma wpływające do Wydziału Geodezji podlegają rejestracji. Jeżeli z realizacją wniosku związana jest opłata, wystawiany jest Dokument Obliczenia Opłaty (DOO). Płatności można dokonać tylko i wyłącznie po otrzymaniu Dokument Obliczenia Opłaty (DOO). Prosimy o niedokonywanie przedpłat. 

GOTÓWKA lub KARTA PŁATNICZA 
W przypadku wniosków składanych osobiście opłaty dokonać można w kasie starostwa (parter budynku)
płatność gotówką lub kartą płatniczą

Kasa czynna w godz. 7:30 – 14:30 

PRZELEW

Płatności przelewem można wykonać dopiero po otrzymaniu na adres e-mail Dokumentu Obliczenia Opłaty.

W przypadku braku adresu e-mail proszę czekać na kontakt telefoniczny pracownika Wydziału Geodezji.

W tytule zapłaty koniecznie należy wpisać numer Dokumentu Obliczenia Opłaty. Wysokość należnej opłaty i numer rachunku bankowego  znajdziesz w Dokumencie Obliczenia Opłaty. Potwierdzenie zapłaty w formie pliku odeślij do Starostwa na adres  e-mail, z którego otrzymałeś Dokument Obliczenia Opłaty .

Szczegóły realizacji i płatności dla wniosków składanych poprzez geoportal powiatu olsztyńskiego zawarte są w instrukcjach Poradnik zamawiania dokumentów on-line.

Szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat z tytułu udostępniania materiałów zasobu oraz za sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków określają tabele załącznika nr 13 do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.


Odbiór zamówionych i opłaconych dokumentów

  • Dokumenty można odebrać bezpośrednio w siedzibie starostwa na stanowisku obsługi z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz udostępniania materiałów z PZGiK (I piętro, sala obsługi pok. 132)
  • Dokumenty drukowane wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres z wniosku.
  • Sposób odbióru dokumentów dla wniosków składanych poprzez geoportal powiatu olsztyńskiego zawarte są w instrukcjach Poradnik zamawiania dokumentów on-line.
  • Zbiory danych ewidencyjnych, bazy danych oraz dokumenty w postaci elektronicznej mogą być przekazywane poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), serwer FTP oraz e-mail.(w przypadku poczty internetowej e-mail z zachowaniem ochrony danych osobowych szyfrowanie hasłem  przekazywanym telefonicznie lub w inny odrębny sposób).

Do odbioru zamówionych dokumentów można upoważnić inną osobę. Wzór pełnomocnictwa do pobrania Składający pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. od każdego stosunku pełnomocnictwa. Nie dotyczy pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

Przelew za opłatę skarbową dokonaj na konto Urzędu Miasta Olsztyn nr: 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003


Udostępnianie danych osobowych

W przypadku wniosków o wydanie dokumentów zawierających dane podmiotowe wystąpi osoba niebędąca właścicielem/władającym, konieczne musi wykazać, że posiada interes prawny w tym zakresie. Należy podać przepis prawa i okoliczności faktyczne, będące przesłankami zastosowania przepisu prawa materialnego oraz załączyć odpowiednie dokumenty.   

Jeśli z wnioskiem o wydanie dokumentów zawierających dane podmiotowe wystąpi pełnomocnik (prokurent), do wniosku należy załączyć w oryginale pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis tego pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). Nie dotyczy pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

Przelew za opłatę skarbową dokonaj na konto Urzędu Miasta Olsztyn nr: 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003


Formularze i wnioski - do pobrania (jeśli nie korzystasz z geoportalu)

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 

WYDANIE WYPISÓW I WYRYSÓW Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z EGiB  Formularz EGIB 
-- inne dokumenty --
Pełnomocnictwo do odbioru wypisu, wypisu i wyrysu DOC PDF
O-1 - oświadczenie projektanta DOC PDF
O-2 - oświadczenie inwestora - do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach DOC PDF
O-3 - oświadczenie podmiotu składającego wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego  DOC PDF


UDOSTĘPNIENIE ZBIORÓW DANYCH I MATERIAŁÓW PZGiK

pobierz wniosek i uszczegółowienie

asortyment             wniosek            
mapa ewidencji gruntów i budynków, mapa zasadnicza                       Formularz P+P1
zbiory baz danych EGiB Formularz P+P2
zbiory danych GESUT Formularz P+P3
zbiory baz danych BDOT500  Formularz P+P4
rejestr cen nieruchomości Formularz P+P5
raporty bazy danych EGIB (rejestry, kartoteki, wykazy) Formularz P+P6
inne materiały (kopie materiałów PZGiK) Formularz P+P7

Przykłady wypełnionych wniosków

wniosek o wypis i wyrys z EGiB
mapa zasadnicza-drukowana_P+P1


UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZGROMADZONYCH W REJESTRZE PUBLICZNYM

szczegółowe informacje odnośnie udostępniania danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez Starostę Olsztyńskiego jako organ służby geodezyjnej i kartograficznej

wzór wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznymTerminy realizacji wniosków

Termin liczony jest od dnia złożenia wniosku   - około 15 dni roboczych (nie wliczając czasu usługi operatora pocztowego). 
Wnioski złożone za pośrednictwem geoportalu - około 5 dni roboczych.  
W przypadku zamówień: skomplikowanych, obejmujących duże ilości danych, dokumentów, dużych obszarowo, wymagających uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub przeprowadzenia aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów 
i budynków, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
5. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
6. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.