Umowy dzierżawy

Ujawnienie umowy dzierżawy w ewidencji gruntów i budynków


Miejsce składania dokumentów / odbiór dokumentów

UWAGA: Możliwość osobistego załatwiania spraw została wstrzymana do odwołania

Wszelkie dokumenty i wnioski można umieścić w specjalnym pojemniku ustawionym przy wejściu do Starostwa od strony wewnętrznego parkingu od ulicy Kopernika. W sprawach pilnych i niezbędnych, bezpośredni kontakt z interesantami może być zrealizowany przez pracowników Wydziału Geodezji, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Telefony do pracowników Wydziału Geodezji w sprawie ujawnienia umowy DZIERŻAWY:
tel. 89 523 28 19
tel. 89 523 28 77
tel. 89 521 05 49

Dodatkowo wykaz kontaktów pracowników Wydziału Geodezji zamieszczony jest na stronie podmiotowej BIP:

bezpośrednio w siedzibie starostwa na stanowisku obsługi z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz udostępniania materiałów z PZGiK (I piętro, sala obsługi 132) 
Poniedziałek 7:30 do 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 do 14:30
tel.  89 521 05 49
tel.  89 521 05 48

Biuro Obsługi Interesanta (parter budynku)
zamiejscowe stanowisko pracy w Biskupcu, ul. Armii Krajowej 1B
Poniedziałek - Piątek 7:00 – 14:00
tel. 89 715 23 22

korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Wydział Geodezji
Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn

poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą(ESP) w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP
Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:/281400/SkrytkaESP
Adres portalu: https://epuap.gov.pl

UWAGA: Sposób komunikacji z podmiotami publicznymi  został określony w  art. 63 KPA, w związku z powyższym należy złożyć wniosek w formie prawem przewidzianej, w przeciwnym wypadku sprawa zostanie pozostawiona bez rozpoznania. Nie realizujemy wniosków przesłanych za pośrednictwem poczty internetowej e-mail.


Karta informacyjna

Dane dotyczące dzierżawcy ujawnia się w ewidencji gruntów i budynków tylko w sytuacji,gdy:
  • umowa zawarta jest, na co najmniej 10 lat,
  • przedmiotem są grunty rolne,
  • dzierżawa jest zawierana z osobą obcą spoza kręgu osób wymienionych w przepisie art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników tj. osobie niebędącej:
- małżonkiem emeryta lub rencisty,
- jego zstępnym lub pasierbem,
- osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
- małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c;

W ewidencji wykazuje się dane o gruntach, które są przedmiotem umów dzierżawy oraz o dzierżawcach tych gruntów, zgłaszanych do ewidencji w związku z przepisami art. 28 ust. 4 pkt 1, art. 38 pkt 1 oraz art. 117 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

Wymagane dokumenty


Opłaty

opłata skarbowa w wysokości 17 zł. - za pełnomocnictwo (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).


Sposób zapłaty

Przelew za opłatę skarbową dokonaj na konto:
Urzędu Miasta Olsztyna nr: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227  


Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni (art.35 § 2 k.p.a)


Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.


Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod numerami telefonów:

089 523 28 77
089 523 28 19
089 521 05 49
089 521 05 34
089 521 05 48


Pliki do pobrania


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020, poz. 256)
2.  Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276)
3.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. (Dz.U. 2019 poz. 393).
4.  Ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2020 poz. 174)
5.  Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.U. 2017 poz. 1867)
6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019 poz. 1000).